Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 11.3.2019 – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ja Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(asia C-219/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Vastaajat: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ja Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko direktiivin 2014/24/EU1 johdanto-osan 14 perustelukappale, 19 artiklan 1 kohta ja 80 artiklan 2 kohta yhdessä luettuina esteenä 18.4.2016 annetun asetuksen (decreto legislativo) nro 50, jolla Italia on pannut direktiivit 2014/23/EU,2 2014/24/EU ja 2014/25/EU3 täytäntöön kansallisessa oikeusjärjestyksessään, 46 §:n kaltaiselle säännökselle, jossa osallistuminen arkkitehtuuri- ja insinööripalvelujen hankintaa koskeviin tarjouspyyntömenettelyihin sallitaan ainoastaan kyseisessä säännöksessä mainitussa oikeudellisessa muodossa perustetuille talouden toimijoille, joten talouden toimijat, jotka tarjoavat kyseisiä palveluja jossakin muussa oikeudellisessa muodossa, suljetaan kyseisten tarjouspyyntömenettelyjen ulkopuolelle?

____________

1 Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).

2 Käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU (EUVL 2014, L 94, s.1).

3 Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU (EUVL 2014, L 94, s. 243).