Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. martā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Lieta C-219/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītājs: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Atbildētājas: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2014/24/ES 1 14. apsvērums, 19. panta 1. punkts un 80. panta 2. punkts, tos skatot kopā, nepieļauj tādu tiesību normu kā 2016. gada 18. aprīļa Leģislatīvā dekrēta Nr. 50, ar ko Itālijas tiesību sistēmā ir transponētas Direktīva 2014/23/ES 2 , Direktīva 2014/24/ES un Direktīva 2014/25/ES 3 , 46. pants, kas ļauj piedalīties konkursos par “arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu” līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tikai tiem saimnieciskās darbības subjektiem, kuri darbojas noteiktās tajā norādītajās juridiskās formās, tādējādi izslēdzot no dalības šajos konkursos saimnieciskās darbības subjektus, kuri sniedz minētos pakalpojumus, izmantojot citu juridisku formu?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94, 65. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV 2014, L 94, 1. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV 2014, L 94, 243. lpp.).