Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italië) op 11 maart 2019 – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Zaak C-219/19)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Verwerende partijen: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Prejudiciële vraag

Staat overweging 14, artikel 19, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 80, lid 2, van richtlijn 2014/24/EU1 , in de weg aan een bepaling als artikel 46 van decreto legislativo n. 50 van 18 april 2016, waarbij Italië de richtlijnen 2014/23/EU2 , 2014/24/EU en 2014/25/EU3 in nationaal recht heeft omgezet, volgens welke uitsluitend ondernemers die de daarin genoemde rechtsvormen hebben, mogen deelnemen aan procedures voor de aanbesteding van „architectuur- en ingenieursdiensten”, met als gevolg dat ondernemers die deze prestaties in een andere rechtsvorm verlenen, van deelneming aan deze aanbestedingen zijn uitgesloten?

____________

1 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (2014, L 94, blz. 65).

2 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB 2014, L 94, blz. 1).

3 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van richtlijn 2004/17/EG (PB 2014, L 94, blz. 243).