Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 11 martie 2019 – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Cauza C-219/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Pârâți: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Întrebarea preliminară

Considerentul (14) al Directivei 2014/24/UE1 coroborat cu articolul 19 alineatul (1) și cu articolul 80 alineatul (2) din această directivă se opune unei norme precum articolul 46 din Decretul legislativ nr. 50 din 18 aprilie 2016, prin care Italia a transpus în ordinea sa juridică Directivele 2014/23/UE2 , 2014/24/UE și 2014/25/UE3 , care permite doar operatorilor economici constituiți în formele juridice menționate la acest articol să participe la procedurile de cerere de ofertă pentru atribuirea „serviciilor de arhitectură și de inginerie”, având ca efect excluderea de la participarea la aceste proceduri a operatorilor economici care acordă astfel de prestații prin recurgerea la o altă formă juridică?

____________

1 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2 Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO 2014, L 94, p. 1).

3 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO 2014, L 94, p. 243).