Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 11. marca 2019 – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(vec C-219/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Odporcovia: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Prejudiciálna otázka

Odporuje „odôvodnenie“ 14 v spojení s článkami 19 ods. 1 a 80 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ takej právnej úprave, akou je právna úprava uvedená v článku 46 legislatívneho dekrétu č. 50 z 18. apríla 2016, prostredníctvom ktorého Taliansko prebralo do svojho vnútroštátneho právneho poriadku smernice 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, ktorá umožňuje iba hospodárskym subjektom zriadeným v právnych formách uvedených v tomto istom článku účasť na verejnom obstarávaní na zadanie „architektonických a inžinierskych služieb“ s účinkom vylúčenia hospodárskych subjektov poskytujúcich tieto služby v inej právnej forme z účasti na týchto verejných obstarávaniach?

____________