Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 11. marca 2019 – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(Zadeva C-219/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Toženi stranki: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali uvodna izjava 14 v povezavi s členoma 19(1) in 80(2) Direktive 2014/24/EU1 nasprotuje predpisu, kakršen je člen 46 Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (zakonska uredba št. 50 z dne 18. aprila 2016), s katero je Italija prenesla Direktive 2014/23/EU2 , 2014/24/EU in 2014/25/EU3 v svoj pravni red, ki določa, da lahko v postopkih za oddajo javnih naročil za „arhitekturne in inženirske storitve“ sodelujejo samo gospodarski subjekti, ustanovljeni v eni od tam navedenih pravnih oblik, in izključuje iz sodelovanja v takih postopkih gospodarske subjekte, ki take storitve opravljajo v drugačni pravni obliki?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).

2     Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL 2014, L 94, str. 1).

3     Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL 2014, L 94, str. 243).