Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. dubna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal - Irsko) – Neculai Tarola v. Minister for Social Protection

(Věc C-483/17)1

„Řízení o předběžné otázce – Občanství Unie – Volný pohyb osob – Směrnice 2004/38/ES – Právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států – Článek 7 odst. 1 písm. a) – Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné – Článek 7 odst. 3 písm. c) – Právo pobytu po dobu delší než tři měsíce – Státní příslušník členského státu, který je zaměstnanou osobou v jiném členském státě po dobu patnácti dnů – Nedobrovolná nezaměstnanost – Zachování si postavení pracovníka po dobu alespoň šesti měsíců – Nárok na dávku při hledání zaměstnání (jobseeker’s allowance)“

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal

Účastníci původního řízení

Žalobce: Neculai Tarola

Žalovaný: Minister for Social Protection

Výrok

Článek 7 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že státní příslušník členského státu, který využil svého práva volného pohybu a v jiném členském státě získal postavení pracovníka ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. a) této směrnice z důvodu činnosti, kterou v tomto státě vykonával po dobu dvou týdnů na základě jiného titulu, než je pracovní smlouva na dobu určitou, a následně se stal nedobrovolně nezaměstnaným, si zachovává postavení pracovníka na další dobu alespoň šesti měsíců ve smyslu těchto ustanovení, pokud je zaregistrován u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

Je věcí předkládajícího soudu, aby určil, zda na základě zásady rovného zacházení zaručené v čl. 24 odst. 1 směrnice 2004/38 má v důsledku toho uvedený státní příslušník nárok na dávky sociální pomoci nebo případně dávky sociálního zabezpečení, jako kdyby byl státním příslušníkem hostitelského členského státu.

____________

1 Úř. věst. C 347, 16.10.2017.