Language of document :

2019 m. kovo 20 d. Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CHEP Equipment Pooling NV / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Byla C-242/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: CHEP Equipment Pooling NV

Atsakovės: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar padėklų gabenimas iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę siekiant vėliau toje valstybėje narėje juos išnuomoti apmokestinamajam asmeniui, kuris yra įsisteigęs ir yra įregistruotas kaip PVM mokėtojas Rumunijoje, nelaikomas pervežimu į kitą valstybę narę, kaip apibrėžta Direktyvos [2006/112/EB]1 17 straipsnio 2 dalyje?

2.    Neatsižvelgiant į atsakymą į pirmąjį klausimą, ar apmokestinamuoju asmeniu, kaip apibrėžta Direktyvos 2008/9/EB2 2 straipsnio 1 dalyje, laikomas apmokestinamasis asmuo pagal Direktyvos 2006/112/EB 9 straipsnio 1 dalies nuostatas įsisteigęs ne PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o kitos valstybės narės teritorijoje, net jei tas asmuo yra įregistruotas kaip PVM mokėtojas arba turėtų būti įregistruotas kaip PVM mokėtojas PVM grąžinančioje valstybėje narėje?

3.    Ar, atsižvelgiant į Direktyvos 2008/9/EB nuostatas, sąlyga, kad asmuo nebūtų įregistruotas kaip PVM mokėtojas PVM grąžinančioje valstybėje narėje, yra papildoma Direktyvos 2008/9/EB 3 straipsnyje nustatyta sąlyga, kad apmokestinamasis asmuo, įsisteigęs kitoje valstybėje narėje ir neįsisteigęs PVM grąžinančioje valstybėje narėje, galėtų pasinaudoti teise gauti grąžinimą tokiu atveju, koks nagrinėjamas šioje byloje?

4.    Ar Direktyvos 2008/9/EB 3 straipsnis turėtų būti aiškinamas taip, kad pagal jį nacionaliniam administratoriui draudžiama atsisakyti sugrąžinti PVM dėl vien nacionalinės teisės aktuose nustatytos sąlygos nesilaikymo?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L347, 2006, p. 1).

2 2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatanti Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (OL L 44, 2008, p. 23).