Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. martā iesniedza Tribunalul Bucureşti (Rumānija) – CHEP Equipment Pooling NV/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Lieta C-242/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Bucureşti

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: CHEP Equipment Pooling NV

Atbildētāji: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai palešu transportēšanu no vienas dalībvalsts uz galamērķi citā dalībvalstī, lai vēlāk tās iznomātu galamērķa dalībvalstī nodokļa maksātājam, kas reģistrēts un identificēts PVN nolūkā Rumānijā, var neuzskatīt par pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas [2006/112/EK] 1 17. panta 2. punktu?

2)    Neatkarīgi no atbildes uz pirmo jautājumu, vai par nodokļa maksātāju Direktīvas 2008/9/EK 2 2. panta 1. punkta izpratnē ir uzskatāms nodokļa maksātājs Direktīvas 2006/112/EK 9. panta 1. punkta izpratnē, kas neveic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kura nodokli atmaksā, bet citas dalībvalsts teritorijā, arī tad, ja minētais nodokļa maksātājs ir identificēts PVN nolūkā vai tam vajadzētu būt identificētam PVN nolūkā atmaksas dalībvalstī?

3)    Vai Direktīvas 2008/9/EK izpratnē nosacījums, ka nodokļa maksātājs nav identificēts PVN nolūkā atmaksas dalībvalstī, ir papildu nosacījums Direktīvas 2008/9/EK 3. pantā paredzētajiem, lai nodokļa maksātājs, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, bet neveic uzņēmējdarbību atmaksas dalībvalstī, varētu izmantot tiesības uz atmaksu tādā gadījumā kā pamatlietā aplūkotais?

4)    Vai Direktīvas 2008/9/EK 3. pants būtu jāinterpretē tādējādi, ka tas liedz valsts pārvaldes iestādei atteikt PVN atmaksu, ja netiek izpildīts tikai un vienīgi šīs valsts tiesību aktos paredzēts nosacījums?

____________

1      Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28 novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).

2      Padomes Direktīva 2008/9/EK (2008. gada 12. februāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 2006/112/EK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgās valsts teritorijā, bet veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī (OV 2008, L 44, 23. lpp.).