Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bucureşti (Rumänien) den 20 mars 2019 – CHEP Equipment Pooling NV mot Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Mål C-242/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande: CHEP Equipment Pooling NV

Motparter: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Tolkningsfrågor

1)    Utgör transport av pallar från en medlemsstat till en annan medlemsstat i syfte att de ska hyras ut i den sistnämnda medlemsstaten till en beskattningsbar person som är etablerad och registrerad för mervärdesskatt i Rumänien en icke-överföring i enlighet med artikel 17.2 i direktiv [2006/112/EG](1 )?

2)    Oberoende av svaret på den första frågan: Ska med beskattningsbar person enligt artikel 2.1 i direktiv 2008/9/EG(2 ) avses en beskattningsbar person i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 2006/112/EG som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten men som är etablerad inom en annan medlemsstats territorium, även om denna person är registrerad för mervärdesskatt eller är skyldig att låta registrera sig för mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten?

3)    Utgör villkoret att inte vara registrerad för mervärdesskatt i den återbetalande medlemsstaten mot bakgrund av bestämmelserna i direktiv 2008/9/EG ett ytterligare villkor utöver de som föreskrivs i artikel 3 i direktiv 2008/9/EG för att en beskattningsbar person som är etablerad i en annan medlemsstat men som inte är etablerad i den återbetalande medlemsstaten ska ha rätt till återbetalning i ett fall som det aktuella?

4)    Ska artikel 3 i direktiv 2008/9/EG tolkas så, att den utgör hinder för en nationell administrativ praxis enligt vilken återbetalning av mervärdesskatt nekas på grund av att ett villkor inte är uppfyllt som föreskrivs enbart i den nationella lagstiftningen?

____________

(1 ) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).

(2 ) Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (EUT L 44, 2008, s. 23).