Language of document :

Иск, предявен на 26 март 2019 г. — Европейска комисия/Ирландия

(Дело C-257/19)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: S. L. Kalėda и N. Yerrell)

Ответник: Ирландия

Искания на ищеца

Да се обяви, че като не е предвидила разследващ орган, който е независим по отношение на своето устройство, правна структура и процес на вземане на решение от която и да е страна, чиито интереси биха могли да влязат в конфликт с поверената му задача, Ирландия не е изпълнила задълженията си по член 8, параграф 1 от Директива 2009/18/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт, и за изменение на Директива 1999/35/ЕО на Съвета и Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,

да се осъди Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 8, параграф 1 от Директива 2009/18/ЕО държавите членки гарантират, че разследванията на безопасността се провеждат под отговорността на безпристрастен постоянен разследващ орган. За да се проведе безпристрастно разследване на безопасността, член 8, параграф 1 изисква разследващият орган да е независим, по отношение на своето устройство, правна структура и процес на вземане на решение, от която и да е страна, чиито интереси биха могли да влязат в конфликт с поверената му задача.

Комисията счита, че това изискване не е спазено при създадения от Ирландия Marine Casualty Investigation Board, тъй като двама от неговите петима членове имат общи регулаторни и правоприлагащи правомощия във връзка с морската безопасност на плавателни съдове под ирландски флаг и с проверките за безопасност в ирландски води.

____________

1 ОВ L 131, 2009 г., стр. 114.