Language of document :

Sag anlagt den 26. marts 2019 – Europa-Kommissionen mod Irland

(Sag C-257/19)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved S. L. Kalėda og N. Yerrell, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Irland

Sagsøgerens påstande

Det fastslå, at Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/18/EF 1 om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren og om ændring af Rådets direktiv 1999/35/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF, idet Irland ikke har sikret oprettelsen af en undersøgelsesinstans, som i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagning er uafhængig af andre parter, hvis interesser kunne komme i konflikt med denne opgave.

Irland tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 8, stk. 1, i direktiv 2009/18/EF skal medlemsstaterne sikre, at sikkerhedsundersøgelser efter meget alvorlige ulykker til søs gennemføres under ansvar af en permanent, upartisk undersøgelsesinstans. For at kunne foretage en upartisk sikkerhedsundersøgelse skal undersøgelsesinstansen i henhold til artikel 8, stk. 1, i sin organisation, retlige struktur og beslutningstagning være uafhængig af andre parter, hvis interesser kunne komme i konflikt med denne opgave.

Kommissionen er af den opfattelse, at den irske havarikommission ikke opfylder dette krav, eftersom to af dets fem medlemmer også har regeludstedende opgaver og håndhævelsesopgaver med hensyn til sikkerheden til søs for fartøjer, der fører irsk flag, og sikkerhedsinspektioner i irske farvande.

____________

1 EUT 2009, L 131, s. 114.