Language of document :

Kanne 26.3.2019 – Euroopan komissio v. Irlanti

(asia C-257/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: S. L. Kalėda, N. Yerrell)

Vastaaja: Irlanti

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Irlanti on jättänyt noudattamatta meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja neuvoston direktiivin 1999/35/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/18/EY1 mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan, kun se ei ole muodostanut tutkintaelintä, jonka organisaatio, oikeudellinen rakenne ja päätöksenteko on riippumaton kaikista osapuolista, joiden edut saattaisivat olla ristiriidassa kyseisen tehtävän kanssa

velvoittaa Irlannin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 2009/18/EY 8 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että turvallisuustutkinta suoritetaan puolueettoman ja pysyvän tutkintaelimen vastuulla. Jotta turvallisuustutkinta toteutettaisiin puolueettomasti, 8 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että tutkintaelimen organisaation, oikeudellisen rakenteen ja päätöksenteon on oltava riippumaton kaikista osapuolista, joiden edut saattaisivat olla ristiriidassa kyseisen tehtävän kanssa.

Komissio katsoo, ettei Irlannin perustama merionnettomuuksien tutkintalautakunta (Marine Casualty Investigation Board) täytä tätä vaatimusta sillä perusteella, että kahdella sen viidestä jäsenestä on myös yleisiä lainsäädäntö- ja täytäntöönpanotehtäviä Irlannin lipun alla kulkevien alusten meriturvallisuuden ja Irlannin vesillä toteutettavien turvallisuustarkastusten alalla.

____________

1 EUVL 2009, L 131, s. 114.