Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 26. martā – Eiropas Komisija/Īrija

(Lieta C-257/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: S. L. Kalėda, N. Yerrell)

Atbildētāja: Īrija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka nenodrošinādama izmeklēšanas struktūru, kura organizācijas, tiesiskās struktūras un lēmumu pieņemšanas ziņā būtu neatkarīga no jebkuras puses, kuras intereses varētu būt pretrunā tai uzticētajam uzdevumam, Īrija nav izpildījusi saistības, kuras tai ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/18/EK 1 , ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Padomes Direktīvu 1999/35/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK, 8. panta 1. punktā;

uzdot Īrijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Direktīvas 2009/18/EK 8. panta 1. punktu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka ļoti nopietnus jūras negadījumus izmeklē objektīva pastāvīga izmeklēšanas struktūra. Lai drošības izmeklēšanu veiktu objektīvi, atbilstoši 8. panta 1. punktam izmeklēšanas struktūrai organizācijas, tiesiskās struktūras un lēmumu pieņemšanas ziņā ir jābūt neatkarīgai no jebkuras puses, kuras intereses varētu būt pretrunā uzticētajam uzdevumam.

Komisija uzskata, ka Īrijas izveidotā Marine Casualty Investigation Board (Jūras negadījumu izmeklēšanas padome) neatbilstot šai prasībai, jo divi no pieciem šīs padomes locekļiem pilda arī pārvaldes un izpildes funkcijas saistībā ar kuģu, kas kuģo ar Īrijas karogu, drošību uz jūras, un drošības pārbaudēm Īrijas ūdeņos.

____________

1 OV 2009, L 131, 114. lpp.