Language of document :

Beroep ingesteld op 26 maart 2019 – Europese Commissie/Ierland

(Zaak C-257/19)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: S. L. Kalėda, N. Yerrell, gemachtigden)

Verwerende partij: Ierland

Conclusies

vaststellen dat Ierland, door niet te voorzien in een onderzoeksinstantie die wat betreft organisatie, wettelijke structuur en besluitvorming onafhankelijk is van iedere partij waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met de haar toevertrouwde opdracht, niet heeft voldaan aan de verplichtingen die op hem rusten krachtens artikel 8, lid 1, van richtlijn 2009/18/EG1 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van richtlijn 1999/35/EG van de Raad en richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad;

Ierland verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Volgens artikel 8, lid 1, van richtlijn 2009/18/EG moeten de lidstaten ervoor zorgen dat veiligheidsonderzoeken naar zeer ernstige ongevallen op zee worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een onpartijdige permanente onderzoeksinstantie. Opdat het veiligheidsonderzoek op onpartijdige wijze wordt verricht, vereist artikel 8, lid 1, dat de onderzoeksinstantie wat betreft haar organisatie, juridische structuur en besluitvorming onafhankelijk is van iedere partij waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met de haar toevertrouwde opdracht.

De Commissie meent dat het door Ierland opgerichte Marine Casualty Investigation Board niet voldoet aan dit vereiste, omdat twee van de vijf leden ervan ook beleidskundige en handhavende verantwoordelijkheden dragen voor de maritieme veiligheid van vaartuigen die de vlag van Ierland voeren en voor veiligheidscontroles in Ierse wateren.

____________

1 PB 2009, L 131, blz. 114.