Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2019 r. – Komisja Europejska / Irlandia

(Sprawa C-257/19)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: S.L. Kalėda, N. Yerrell, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Irlandia

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że nie przewidując organu dochodzeniowego, który jest niezależny z punktu widzenia swojej organizacji, swojej struktury prawnej i podejmowania przezeń decyzji od którejkolwiek ze stron, której interesy mogłyby stać w sprzeczności z powierzonym mu zadaniem, Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 8 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/18/WE1 ustanawiającej podstawowe zasady regulujące dochodzenia w sprawach wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywę Rady 1999/35/WE oraz dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

obciążenie Irlandii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2009/18/WE państwa członkowskie zapewniają prowadzenie dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa w przedmiocie bardzo poważnych wypadków morskich pod nadzorem bezstronnego stałego organu dochodzeniowego. Aby dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa było prowadzone w sposób wolny od uprzedzeń, art. 8 ust. 1 wymaga, aby organ dochodzeniowy był niezależny z punktu widzenia swojej organizacji, swojej struktury prawnej i podejmowania przezeń decyzji od którejkolwiek ze stron, której interesy mogłyby stać w sprzeczności z powierzonym mu zadaniem.

Komisja uważa, że komisja śledcza ds. badania wypadków morskich (Marine Casualty Investigation Board) utworzona przez Irlandię nie spełnia tego wymogu z tego względu, że dwóch z pięciu jej członków pełni także ogólne obowiązki regulacyjne i wykonawcze związane z bezpieczeństwem morskim statków pływających pod banderą irlandzką oraz z kontrolą bezpieczeństwa na wodach irlandzkich.

____________

1 Dz.U. 2009, L 131, s. 114.