Language of document :

Žaloba podaná 26. marca 2019 – Európska komisia/Írsko

(vec C-257/19)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: S. L. Kalėda, N. Yerrell, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Írsko

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor

rozhodol, že Írsko si tým, že nezriadilo vyšetrovací orgán, ktorý je nezávislý, pokiaľ ide o jeho organizáciu, právnu štruktúru a prijímanie rozhodnutí, od všetkých strán, ktorých záujmy by mohli byť v konflikte s jemu zverenými úlohami, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 8 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES1 , ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES,

zaviazal Írsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V súlade s článkom 8 ods. 1 smernice 2009/18/ES členské štáty zabezpečia, aby zodpovednosť za výkon bezpečnostných vyšetrovaní veľmi vážnych námorných nehôd mal nestranný stály vyšetrovací orgán. Aby vyšetrovací orgán vykonával bezpečnostné vyšetrovanie nezávisle, článok 8 ods. 1 požaduje, že musí byť nezávislý, pokiaľ ide o jeho organizáciu, právnu štruktúru a prijímanie rozhodnutí, od všetkých strán, ktorých záujmy by mohli byť v konflikte s jemu zverenými úlohami.

Komisia zastáva názor, že Marine Casualty Investigation Board zriadená Írskom túto požiadavku nespĺňa z dôvodu, že dvaja z jeho piatich členov majú tiež všeobecnú regulačnú a vymáhaciu zodpovednosť vo vzťahu k námornej bezpečnosti plavidiel, ktoré sa plavia pod írskou vlajkou, a k bezpečnostných inšpekciám v írskych vodách.

____________

1 Ú. v. EÚ L 131, 2009, s. 114.