Language of document :

Talan väckt den 26 mars 2019 – Europeiska kommissionen mot Irland

(Mål C-257/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: S. L. Kalėda och N. Yerrell)

Svarande: Irland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG1 av den 23 april 2009 om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av rådets direktiv 1999/35/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG genom att inte inrätta ett utredningsorgan som i fråga om sin organisation, sin rättsliga struktur och sitt beslutsfattande är oberoende av varje part vars intressen skulle kunna stå i konflikt med den uppgift som det anförtrotts, och

förplikta Irland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 8.1 I direktiv 2009/18/EG ska medlemsstaterna se till att säkerhetsutredningar av mycket allvarliga sjöolyckor genomförs under ett opartiskt och permanent utredningsorgans ansvar. För att kunna genomföra en säkerhetsutredning på ett opartiskt sätt ska utredningsorganet i fråga, enligt artikel 8.1, i fråga om sin organisation, sin rättsliga struktur och sitt beslutsfattande vara oberoende av varje part vars intressen skulle kunna stå i konflikt med den uppgift som det anförtrotts.

Enligt kommissionen uppfyller Marine Casualty Investigation Board, vilket inrättats av Irland, inte detta krav. Skälet härför är att två av dess fem ledamöter också har ett allmänt reglerings- och genomförandeansvar i fråga om sjösäkerheten för fartyg som för Irlands flagg och i fråga om säkerhetsutredningar på irländskt vatten.

____________

1 EUT L 131, 2009, s. 114.