Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 27 февруари 2019 г. — OI/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Дело C-191/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Frankfurt am Main

Страни в главното производство

Ищец: OI

Ответник: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Преюдициални въпроси

Представлява ли случай на отказан достъп на борда по смисъла на член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/20041 промяната в резервацията, извършена против волята на пътник, който има потвърдена резервация за определен полет и при явяването си на гишето за регистрация на летището е прехвърлен за по-късен полет, ако полетът, за който се отнася потвърдената резервация на пътника, все пак е осъществен?

Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен: трябва ли разпоредбата на член 5, параграф 1, буква в), подточка iii) от Регламент № 261/2004 да се прилага по аналогия в случай на отказан достъп на борда по смисъла на член 4, параграф 3 от същия регламент?

____________

1     Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218)