Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 27. februar 2019 – OI mod Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Sag C-191/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landgericht Frankfurt am Main

Parter i hovedsagen

Sagsøger og appellant: OI

Sagsøgt og appelindstævnt: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Præjudicielle spørgsmål

Udgør en ændring af reservationen for en luftfartspassager, der er mødt frem til indcheckning i lufthavnen, og som har en bekræftet reservation til en bestemt flyvning, til en senere afgang mod passagerens vilje et tilfælde af boardingafvisning som omhandlet i artikel 4, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 1 , når den flyvning, som passagerens bekræftede reservation gælder for, fortsat gennemføres?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Finder bestemmelsen i artikel 5, stk. 1, litra c), nr. iii), i forordning nr. 261/2004 analog anvendelse på tilfælde af boardingafvisning som omhandlet i artikel 4, stk. 3, i forordning nr. 261/2004?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).