Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. februārī iesniedza Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) – OI/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Lieta C-191/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Frankfurt am Main

Pamatlietas puses

Prasītājs: OI

Atbildētāja: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Prejudiciālie jautājumi

Vai pasažiera, kurš lidostā ieradies uz reģistrāciju un kuram ir apstiprināta rezervācija konkrētam reisam, pārreģistrācija uz vēlāku reisu pret viņa gribu ir iekāpšanas atteikuma gadījums Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 4. panta 3. punkta nozīmē, ja reiss, uz kuru attiecas pasažiera apstiprinātā rezervācija, tiek veikts?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai Regulas Nr. 261/2004 5. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) daļā paredzētais noteikums ir pēc analoģijas piemērojams iekāpšanas atteikuma gadījumiem šīs regulas 4. panta 3. punkta nozīmē?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.)