Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 27. februára 2019 – OI/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(vec C-191/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Frankfurt am Main

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: OI

Žalovaná: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Prejudiciálne otázky

Predstavuje zmena rezervácie letu cestujúceho, ktorý sa dostavil na odbavenie na letisko a ktorému bola potvrdená rezervácia na určitý let, proti jeho vôli na neskorší let prípad odmietnutia nástupu do lietadla v zmysle článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/20041 o právach cestujúcich v leteckej doprave, ak sa let, ktorého sa potvrdená rezervácia cestujúceho týka, uskutoční?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Má sa ustanovenie článku 5 ods. 1 písm. c) bodu iii) nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave analogicky uplatniť na prípady odmietnutia nástupu do lietadla v zmysle článku 4 ods. 3 nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).