Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 27 februari 2019 – OI mot Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Mål C-191/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Frankfurt am Main

Parter i det nationella målet

Klagande: OI

Motpart: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Tolkningsfrågor

1    Utgör den omständigheten, att en passagerare, som infinner sig för incheckning på flygplatsen och som har en bekräftad platsreservation, mot sin vilja ombokas till en senare flygning, ett fall av nekad ombordstigning, i den mening som avses i artikel 4.3 i förordning nr 261/20041 , om den flygning som den bekräftade platsreservationen avser ändå genomförs?

2    Om den första frågan besvaras jakande: Ska artikel 5.1 c iii i förordning nr 261/2004 tillämpas analogt i fall av nekad ombordstigning, i den mening som avses i artikel 4.3 i förordning nr 261/2004?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 17.2.2004, s. 1).