Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht des Saarlandes (Германия), постъпило на 9 април 2019 г. — QM/Finanzamt Saarbrücken

(Дело C-288/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht des Saarlandes

Страни в главното производство

Жалбоподател: QM

Ответник: Finanzamt Saarbrücken

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 56, параграф 2 Директивата за ДДС1 да се тълкува в смисъл, че под „отдаване под […] наем [...] на превозни средства на данъчно незадължено лице“ следва да се разбира и предоставянето за ползване на превозно средство, включено в стопанските активи на данъчнозадължено лице (служебно превозно средство), на наетия от него персонал, ако съответният работник или служител не заплаща възнаграждение за ползването на превозното средство, като това не представлява (част от) неговите трудови задължения и следователно не извършва плащане, не изразходва за целта част от получаваното парично възнаграждение и освен това не избира между различни предлагани от данъчнозадълженото лице предимства съгласно споразумение между страните, според което правото на ползване на служебното превозно средство е свързано с отказа от други предимства?

____________

1     Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7), изменена с Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. (ОВ L 44, стр. 11).