Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht des Saarlandes (Německo) dne 9. dubna 2019 – QM v. Finanzamt Saarbrücken

(Věc C-288/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht des Saarlandes

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: QM

Žalovaný: Finanzamt Saarbrücken

Předběžná otázka

Musí být čl. 56 odst. 2 směrnice o DPH1 vykládán v tom smyslu, že se „nájmem dopravního prostředku osobám nepovinným k dani“ rozumí rovněž přenechání vozidla, které je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, (dále jen „služební vozidlo“) jejím zaměstnancům k užívání, pokud za ně zaměstnanci neposkytují žádnou úplatu, která nespočívá v práci, kterou vykonávají, (nebo v její části), tedy nehradí žádnou platbu, nevynakládají za tímto účelem žádnou část své odměny v hotovosti a ani podle dohody mezi stranami, podle které je nárok na užívání služebního vozidla spjat se vzdáním se jiných výhod, nevolí mezi různými výhodami nabízenými osobou povinnou k dani?

____________

1     Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1), ve znění směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 (Úř. věst. 2008, L 44, s. 11).