Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht des Saarlandes (Tyskland) den 9. april 2019 – QM mod Finanzamt Saarbrücken

(Sag C-288/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht des Saarlandes

Parter i hovedsagen

Sagsøger: QM

Sagsøgt: Finanzamt Saarbrücken

Præjudicielt spørgsmål

Skal momsdirektivets 1 artikel 56, stk. 2, fortolkes således, at »udlejning af et transportmiddel til en ikke-afgiftspligtig person« også omfatter tilrådighedsstillelse af et køretøj, der indgår i en afgiftspligtig persons virksomhed (firmabil), til den pågældendes personale, når dette ikke yder noget vederlag herfor, som ikke består i dets (delvise) arbejdsydelse, og altså ikke erlægger nogen betaling, ikke anvender nogen del af sit kontante vederlag hertil og heller ikke i henhold til en aftale mellem parterne, hvorefter retten til at benytte firmabilen er knyttet til afståelse fra andre fordele, vælger mellem forskellige fordele, som tilbydes af den afgiftspligtige person?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1) som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12.2.2008 (EUT 2008, L 44, s. 11).