Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht des Saarlandes (Tyskland) den 9 april 2019 – QM mot Finanzamt Saarbrücken

(Mål C-288/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht des Saarlandes

Parter i det nationella målet

Klagande: QM

Motpart: Finanzamt Saarbrücken

Tolkningsfråga

Ska artikel 56.2 i mervärdesskattedirektivet1 tolkas så, att ”tillhandahållande av uthyrning ... av transportmedel till en icke beskattningsbar person” även ska anses omfatta när fordon som hänför sig till en beskattningsbar persons rörelsetillgångar (tjänstebil) tillhandahålls dennes anställda, om de inte utger någon ersättning utöver (en del av) deras arbete, det vill säga inte erlägger någon betalning, inte använder någon del av sin kontanta ersättning för detta och inte heller enligt en överenskommelse mellan parterna, som innebär att rätten att använda tjänstebilen är förenad med ett avstående från andra fördelar, väljer mellan olika fördelar som erbjuds av den beskattningsbara personen?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1), i lydelse enligt rådets direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008 (EUT L 44, 2008, s. 11).