Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2019. uputio High Court (Irska) – Recorded Artists Actors Performers Ltd protiv Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Irska, Attorney General

(predmet C-265/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Irska)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Recorded Artists Actors Performers Ltd

Tuženici: Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Irska, Attorney General

Prethodna pitanja

1.    Je li obveza nacionalnog suda da Direktivu 2006/1151 o pravu iznajmljivanja i pravu posudbe te o određenim autorskom pravu srodnim pravima u području intelektualnog vlasništva („Direktiva”) tumači s obzirom na svrhu i cilj Rimske konvencije2 i/ili WPPT-a3 ograničena na pojmove na koje se izričito upućuje u toj direktivi ili, alternativno, obuhvaća pojmove koji se nalaze samo u ta dva međunarodna sporazuma? Konkretno, u kojoj se mjeri članak 8. Direktive mora tumačiti s obzirom na zahtjev „nacionalnog tretmana” iz članka 4. WPPT-a?

2.    Ima li država članica diskrecijsku ovlast za propisivanje kriterija prema kojima se utvrđuje koje se umjetnike izvođače kvalificira kao „odnosne umjetnike izvođače” prema članku 8. Direktive? Konkretno, može li država članica ograničiti pravo na dio pravične naknade u okolnostima (i) kada je izvedba nastala u zemlji Europskog gospodarskog područja (EGP) odnosno (ii) kada umjetnici izvođači imaju prebivalište ili boravište u zemlji EGP-a?

3.    Koju diskrecijsku ovlast ima država članica kada odgovara na rezervaciju koju je izjavila druga ugovorna stranka prema članku 15. stavku 3. WPPT-a? Konkretno, je li država članica obvezna preuzeti istovjetne uvjete rezervacije koju je izjavila druga ugovorna stranka? Zahtijeva li se od ugovorne stranke neprimjena 30-dnevnog pravila iz članka 5. Rimske konvencije ako to može dovesti do toga da proizvođač iz stranke koja je izjavila rezervaciju prima naknadu prema članku 15. stavku 1., ali ne i umjetnici izvođači istog zapisa? Alternativno, je li stranka koja odgovara na rezervaciju ovlaštena državljanima stranke koja izjavljuje rezervaciju pružiti opsežnija prava nego što je to učinila ta potonja stranka, odnosno može li stranka koja odgovara na rezervaciju pružiti prava koja nisu recipročno uzvraćena u stranci koja izjavljuje rezervaciju?

4.    Je li u svim okolnostima dopušteno ograničiti pravo na pravičnu naknadu na proizvođače zvučnog zapisa, odnosno odbiti pravo umjetnicima izvođačima čije su izvedbe fiksirane u tom zvučnom zapisu?

____________

1 SL 2006., L 376, str. 28. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 218.)

2 Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (1961.).

3 WIPO Ugovor o izvedbama i fonogramima iz 1996.