Language of document :

A High Court (Írország) által 2019. március 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Recorded Artists Actors Performers Ltd kontra Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Írország, Attorney General

(C-265/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court

Az alapeljárás felei

Felperes: Recorded Artists Actors Performers Ltd

Alperesek: Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Írország, Attorney General

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A nemzeti bíróság arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról [helyesen: a szellemi tulajdon területén a bérleti jogról, a haszonkölcsönzési jogról és a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról] szóló 2006/115/EK irányelvet1 a Római Egyezmény2 és/vagy a WPPT3 célkitűzéseinek fényében értelmezze, kizárólag olyan fogalmakra korlátozódik-e, amelyekre az irányelv kifejezetten hivatkozik, vagy ettől eltérően olyan fogalmakra is kiterjed, amelyek kizárólag a két említett nemzetközi szerződésben fordulnak elő? Különösen az irányelv 8. cikkét mennyiben kell a WPPT 4. cikke szerinti „nemzeti elbánás” követelményének fényében értelmezni?

A tagállam rendelkezik-e arra vonatkozó mérlegelési jogkörrel, hogy feltételeket szabjon annak meghatározására, hogy mely előadóművészek minősülnek „érintett előadóművészeknek” az irányelv 8. cikke alapján? Különösképpen, a tagállam a méltányos díjazásból járó részesedéshez való jogot leszűkítheti-e olyan esetekre, amikor vagy i. az Egyesült Gazdasági Térségbe (EGT) tartozó országban kerül sor az előadásra, vagy ii. az előadóművészek EGT-országban rendelkeznek lakó- vagy tartózkodási hellyel?

Milyen mérlegelési jogkör illeti meg a tagállamot annak eldöntése során, hogy miként reagál a valamely másik Szerződő Fél által a WPPT 15. cikkének (3) bekezdése alapján tett fenntartásra? Különösképpen, a tagállam köteles-e pontosan tükrözni a másik Szerződő Fél által megfogalmazott fenntartás feltételeit? Köteles-e a Szerződő Fél mellőzni a Római Egyezmény 5. cikke szerinti 30 napos szabályt, amennyiben e szabály azzal az eredménnyel járhat, hogy a fenntartással élő félhez tartozó előállító részesül díjazásban a 15. cikk (1) bekezdése alapján, miközben ugyanannak a hangfelvételnek az előadói nem kapnak díjazást? Ettől eltérően, a fenntartásra reagáló fél megteheti-e, hogy a fenntartással élő fél állampolgárainak kedvezőbb jogokat biztosít a fenntartással élő fél által nyújtott jogokhoz képest, vagyis a fenntartásra reagáló fél biztosíthat-e olyan jogokat, amelyeket a fenntartással élő fél nem viszonoz?

Megengedhető-e bármilyen körülmények között a méltányos díjazáshoz való jog hangfelvétel-előállítókra történő korlátozása, vagyis e jog megtagadható-e azon előadóművészektől, akiknek az előadását a szóban forgó hangfelvételben rögzítették?

____________

1 HL 2006. L 376., 28. o.

2 1961. évi nemzetközi egyezmény az előadóművészek, hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről (kihirdette: 1998. évi XLIV. törvény).

3 A WIPO előadásokról és hangfelvételekről szóló 1996. évi szerződése (kihirdette: 2004. évi XLIX. törvény).