Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Irlanda) la 29 martie 2019 – Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

(Cauza C-265/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Irlanda)

Părțile din procedura principală

Recurentă: Recorded Artists Actors Performers Ltd

Intimați: Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

Întrebările preliminare

Obligația instanței naționale de a interpreta Directiva 2006/115 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale1 (denumită în continuare „directiva”) din perspectiva scopului și a obiectivelor Convenției de la Roma2 și/sau ale WPPT3 se limitează la noțiunile menționate în mod expres în directivă sau, în subsidiar, se extinde asupra noțiunilor care se găsesc doar în cele două acorduri internaționale? În special, în ce măsură articolul 8 din directivă trebuie să fie interpretat din perspectiva cerinței privind „tratamentul național” prevăzută la articolul 4 din WPPT?

Un stat membru are libertatea de a prevedea criterii de determinare a artiștilor interpreți sau executanți care sunt considerați ca fiind „artiștii interpreți sau executanți în cauză” în sensul articolului 8 din directivă? În special, un stat membru poate limita dreptul la o parte din remunerația echitabilă la situațiile în care fie (i) interpretarea are loc într-o țară din Spațiul Economic European (denumit în continuare „SEE”), fie (ii) artiștii interpreți sau executanți au domiciliul sau reședința într-o țară SEE?

Care este marja de apreciere de care beneficiază un stat membru în ceea ce privește răspunsul la o rezervă formulată de o altă parte contractantă în temeiul articolului 15 alineatul (3) din WPPT? În special, răspunsul statului membru respectiv trebuie să reflecte cu exactitate condițiile rezervei formulate de cealaltă parte contractantă? O parte contractantă este obligată să nu aplice regula celor 30 de zile de la articolul 5 din Convenția de la Roma în măsura în care aceasta poate avea drept rezultat faptul că un producător din statul care a formulat rezerva primește remunerație în temeiul articolului 15 alineatul (1), dar artiștii interpreți sau executanți ai aceleiași înregistrări nu primesc o asemenea remunerație? În subsidiar, partea care răspunde la rezervă are dreptul să acorde drepturi resortisanților părții care a formulat rezerva cu mai multă generozitate decât partea care a formulat rezerva, altfel spus partea care răspunde la rezervă poate acorda drepturi care nu sunt acordate pe bază de reciprocitate de partea care a formulat rezerva?

Există situații în care este permis ca dreptul la remunerația echitabilă să fie limitat la producătorii unei înregistrări audio, altfel spus acest drept să fie refuzat artiștilor interpreți sau executanți ale căror interpretări au fost fixate în aceeași înregistrare audio?

____________

1 JO 2006, L 376, p. 28, Ediție specială 17/vol. 3, p. 14.

2 Convenția internațională privind protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune (1961).

3 Tratatul OMPI din 1996 privind interpretările și execuțiile și fonogramele.