Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 29. marca 2019 – Recorded Artists Actors Performers Ltd/Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

(Zadeva C-265/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court (Irska)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Recorded Artists Actors Performers Ltd

Tožene stranke: Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je obveznost nacionalnega sodišča, da Direktivo 2006/1151 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Direktiva) razlaga ob upoštevanju namena in cilja Rimske konvencije2 in/ali WPPT3 , omejena na pojme, ki so izrecno navedeni v Direktivi, ali pa je razširjena na pojme, ki jih je mogoče najti le v teh dveh mednarodnih sporazumih? Zlasti, v kolikšnem obsegu je treba člen 8 Direktive razlagati ob upoštevanju zahteve po „nacionalni obravnavi“ v skladu s členom 4 WPPT?

Ali ima država članica diskrecijsko pravico, da predpiše merila za določitev, kateri izvajalci so lahko „zadevni izvajalci“ na podlagi člena 8 Direktive? Zlasti, ali lahko država članica omeji pravico do deleža pravičnega nadomestila na okoliščine, v katerih bodisi (i) izvedba poteka v državi Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: EGP) bodisi (ii) imajo izvajalci stalno ali običajno prebivališče v državi EGP?

Kakšno diskrecijsko pravico ima država članica pri odgovoru na pridržek, ki ga je v skladu s členom 15(3) WPPT dala druga pogodbenica? Zlasti, ali mora država članica odražati natanko pogoje pridržka, ki ga je dala druga pogodbenica? Ali se od pogodbenice zahteva, da ne uporabi pravila 30-dnevnega obdobja iz člena 5 Rimske konvencije, kolikor to lahko povzroči, da proizvajalec pogodbenice, ki je dala pridržek, prejme nadomestilo v skladu s členom 15(1), ne da bi ga prejeli prejmejo pa ga tudi izvajalci istega zapisa? Ali pa je pogodbenica, ki podaja odgovor, upravičena do zagotavljanja pravic državljanom pogodbenice, ki je dala pridržek, širše, kot je to storila pogodbenica, ki je dala pridržek, torej ali lahko pogodbenica, ki podaja odgovor, zagotavlja pravice, ki jih pogodbenica, ki je dala pridržek, ne zagotavlja?

Ali je kadar koli dopustno omejiti pravico do pravičnega nadomestila na proizvajalce zvočnega zapisa, in torej odreči pravico izvajalcem, katerih izvedbe so bile posnete v tem zvočnem zapisu?

____________

1     UL 2006, L 376, str. 28.

2     Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiofuznih organizacij (MKVIPF) (1961).

3     Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih iz leta 1996.