Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 29 mars 2019 – Recorded Artists Actors Performers Ltd mot Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General

(Mål C-265/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court

Parter i det nationella målet

Kärande: Recorded Artists Actors Performers Ltd

Svarande: Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Irland, Attorney General

Tolkningsfrågor

1.    Är en nationell domstols skyldighet att tolka direktiv 2006/1151 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (nedan kallat direktivet) mot bakgrund av syftet med Internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag (Romkonventionen)2 och/eller WIPO-fördraget om framföranden och fonogram 1996 (WPPT)3 begränsad till begrepp som uttryckligen nämns i direktivet eller omfattar den alternativt även begrepp som endast återfinns i de två internationella överenskommelserna? I synnerhet önskas få klarlagt i vilken utsträckning artikel 8 i direktivet ska tolkas mot bakgrund av kravet på ”nationell behandling” i artikel 4 WPPT.

2.    Har en medlemsstat utrymme att skönsmässigt föreskriva kriterier som avgör vilka utövande konstnärer som uppfyller kraven för att vara ”berörda utövande konstnärer” enligt artikel 8 i direktivet? Kan, i synnerhet, en medlemsstat begränsa rätten att få del av skälig ersättning till omständigheter där antingen i) framförandet äger rum i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller ii) de utövande konstnärerna har sin hemvist eller bosättning i ett EES-land?

3.    Vilket utrymme för skönsmässig bedömning har en medlemsstat i sitt svar på en reservation som gjorts av en annan fördragspart enligt artikel 15.3 WPPT? Är, i synnerhet, medlemsstaten skyldig att exakt återspegla villkoren i den reservation som gjorts av den andra fördragsparten? Är en fördragspart skyldig att inte tillämpa 30-dagarsregeln i artikel 5 i Romkonventionen i den mån den kan leda till att en framställare från den reserverande parten får ersättning enligt artikel 15.1, men inte de utövande konstnärerna i samma upptagning? Har den svarande parten alternativt rätt att ge rättigheter till medborgare i den reserverande parten som är mer generösa än de rättigheter som den reserverande parten har gett, det vill säga kan den svarande parten ge rättigheter som inte återgäldas av den reserverande parten?

4.    Är det under alla omständigheter tillåtet att begränsa rätten till skälig ersättning till framställarna av en ljudupptagning, det vill säga att neka de utövande konstnärer vars framföranden har fixerats i samma ljudupptagning rätt till skälig ersättning?

____________

1 EUT L 376, 2006, s. 28.

2 Internationell konvention om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag (1961).

3 WIPO-fördraget om framföranden och fonogram av år 1996.