Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court (Irsko) dne 26. března 2019 – Friends of the Irish Environment Limited v. An Bord Pleanála

(Věc C-254/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court (Irsko)

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Friends of the Irish Environment Limited

Odpůrce: An Bord Pleanála

Předběžné otázky

Představuje rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí schválení projektu a z tohoto důvodu podléhá čl. 6 odst. 3 směrnice Rady 92/43/EHS1 ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „směrnice o stanovištích“)? [(omissis])

Má na zodpovězení první otázky vliv kterákoli z následujících skutečností?

a) Územní rozhodnutí (jehož doba platnosti má být prodloužena) bylo vydáno na základě ustanovení vnitrostátního práva, které řádně neprovádělo směrnici o stanovištích, neboť tyto právní předpisy nesprávně ztotožňovaly odpovídající posouzení pro účely směrnice o stanovištích s posouzením vlivů na životní prostředí pro účely směrnice EIA (směrnice 2011/92/EU) 2 . [(omissis]

b) Původní územní rozhodnutí neuvádí, zda byla žádost o vydání rozhodnutí vyřízena v rámci 1. nebo 2. fáze ve smyslu čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích, a neobsahuje „úplná, přesná a konečná zjištění a závěry, na jejichž základě by byla odstraněna jakákoli důvodná vědecká pochybnost ohledně účinků prací, které byly zamýšleny v dotčeném místě“, jak je požadováno ve věci C-404/09, Komise v. Španělsko3 .

c) Původní doba platnosti územního rozhodnutí skončila, v důsledku čehož územní rozhodnutí pozbylo účinnosti, pokud jde o celý stavební projekt. Na základě územního rozhodnutí nelze provádět žádné stavební práce, nebude-li rozhodnuto o prodloužení doby jeho platnosti.

d) Na základě územního rozhodnutí nebyly nikdy provedeny žádné stavební práce.

V případě kladné odpovědi na první otázku, jaká hlediska má příslušný orgán vzít v úvahu při provádění šetření v rámci fáze 1 podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích? Je například příslušný orgán povinen přihlédnout k některým nebo všem z následujících hledisek: i) zda došlo k nějakým změnám v navrhovaných stavebních pracích a využití; ii) zda došlo k nějaké změně ohledně ochrany životního prostředí, např. pokud jde o vyhlášení evropských lokalit od vydání územního rozhodnutí; iii) zda nastaly nějaké relevantní změny ve vědeckých poznatcích, např. aktuálnější průzkumy týkající se kvalifikovaných zájmů evropských lokalit? Anebo je příslušný orgán povinen posoudit dopady celého stavebního projektu na životní prostředí?

Je třeba rozlišovat mezi i) územním rozhodnutím, které stanoví lhůtu pro trvání činnosti (provozní fázi), a ii) územním rozhodnutím, které stanoví pouze lhůtu, během níž mohou probíhat stavební práce (stavební fáze), ale za předpokladu, že stavební práce budou dokončeny v této lhůtě, není stanovena žádná lhůta pro trvání dané činnosti nebo provozu?

Do jaké míry, pokud vůbec, je povinnost vnitrostátního soudu vykládat právní předpisy, pokud možno co nejvíce v souladu s ustanoveními směrnice o stanovištích a Aarhuské úmluvy, podmíněna povinností stran sporu tyto interpretační problémy výslovně namítnout? Pokud konkrétně vnitrostátní právo upravuje dva rozhodovací postupy, přičemž pouze jeden z nich zajišťuje soulad se směrnicí o stanovištích, je vnitrostátní soud povinen vykládat vnitrostátní právo tak, že lze uplatnit pouze ten rozhodovací postup, který je v souladu se směrnicí o stanovištích, bez ohledu na to, že se strany sporu konkrétně takového výkladu výslovně nedovolávaly?

Jestliže odpověď na druhou otázku písm. a) zní tak, že posouzení, zda územní rozhodnutí (jehož doba platnosti má být prodloužena) bylo vydáno na základě ustanovení vnitrostátního práva, které řádně neprovádělo směrnici o stanovištích, je relevantní, je vnitrostátní soud povinen neuplatnit pravidlo vnitrostátního procesního práva, které brání navrhovateli, aby vznesl námitku zpochybňující platnost předchozího územního rozhodnutí (jehož doba platnosti již skončila) v souvislosti s následnou žádostí o vydání územního rozhodnutí? Je takové pravidlo vnitrostátního procesního práva neslučitelné s povinností zjednat nápravu, která byla nedávno znovu potvrzena ve věci C-348/15, Stadt Wiener4 ?

____________

1 Úř. věst. 1992, L 206, s. 7.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. 2012, L 26, s. 1).

3 EU:C:2011:768.

4 EU:C:2016:882.