Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 26. märtsil 2019 – Friends of the Irish Environment Limited versus An Bord Pleanála

(kohtuasi C-254/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Friends of the Irish Environment Limited

Vastustaja: An Bord Pleanála

Eelotsuse küsimused

1)    Kas otsus pikendada teostusloa tähtaega kujutab endast projekti heakskiitmist, mis toob kaasa nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta1 (edaspidi „elupaikade direktiiv“) artikli 6 lõike 3 kohaldamise?

2)    Kas esimese küsimuse vastust mõjutab mõni järgmistest kaalutlustest?

a)    Teostusluba (mille tähtaega pikendatakse) anti tuginedes liikmesriigi õigusaktile, millega ei olnud võetud elupaikade direktiivi nõuetekohaselt üle, kuna selle õigusaktiga võrdsustati vääralt asjakohane hindamine elupaikade direktiivi tähenduses ja keskkonnamõju hindamine keskkonnamõju hindamise direktiivi (direktiiv 2011/92/EL2 ) tähenduses.

b)    Algselt antud teostusluba ei kajasta seda, kas loataotlust käsitleti elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 esimese või teise etapi kohaselt ja selles ei sisaldu „täielikud, täpsed ja lõplikud järeldused, mis hajutaksid kõik teaduslikult põhjendatud kahtlused asjaomasel kaitsealal kavandatud tööde mõju kohta“, nagu on nõutud kohtuotsuses C-404/09, komisjon vs. Hispaania3 .

c)    Teostusloa algne kehtivusaeg on lõppenud ja selle tulemusel ei kehti teostusluba enam terve planeeringu suhtes. Enne teostusloa võimalikku pikendamist ei saa teostusloa alusel mingeid ehitustöid läbi viia.

d)    Selle teostusloa alusel ei ole kunagi mingeid ehitustöid läbi viidud.

3)    Juhul kui esimese küsimuse vastus on jaatav, milliseid kaalutlusi peab pädev ametiasutus arvestama, kui ta teostab esimese etapi kontrolli elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 alusel? Näiteks, kas pädev ametiasutus peab arvestama mõnda järgmist kaalutlust või kõiki järgnevaid: i) kas kavandatavate tööde ja kasutuse puhul esineb mingeid muutusi; ii) kas keskkonnatingimused on kuidagi muutunud, nt seoses Euroopa kaitsealade määramisega pärast teostusloa andmise otsuse tegemist; iii) kas teaduslikult põhjendatud teadmistes on toimunud mingeid asjassepuutuvaid muutusi, nt on tehtud ajakohasemaid uuringuid seoses Euroopa kaitsealade oluliste huviga? Teise võimalusena, kas pädev ametiasutus peab hindama kogu planeeringu keskkonnamõju?

4)    Kas tuleb eristada i) teostusluba, millega määratakse tegevusperioodi (kasutusetapi) tähtaeg ja ii) teostusluba, millega määratakse üksnes tähtaeg, mille jooksul võivad toimuda ehitustööd (ehitusetapp), kuid – juhul kui ehitustööd lõpetatakse selle tähtaja jooksul – millega ei kehtestata mingit kasutustähtaega?

5)    Kas, ja kui siis mil määral on liikmesriigi kohtul kohustus tõlgendada õigusakte niipalju kui võimalik kooskõlas elupaikade direktiivi ja Århusi konventsiooni nõudega, et kohtumenetluse pooled peavad olema need tõlgendusküsimused sõnaselgelt esitanud? Täpsemalt, kui liikmesriigi õiguses on ette nähtud kaks otsustusmenetlust, millest vaid üks tagab kooskõla elupaikade direktiiviga, siis kas liikmesriigi kohus on kohustatud tõlgendama liikmesriigi õigusakte nii, et kohaldada saab üksnes [liidu õigusega] kooskõlas olevat otsustusmenetlust, kuigi sellist konkreetset tõlgendust ei ole tema menetluses oleva kohtuasja pooled sõnaselgelt esitanud?

6)    Kui Euroopa Kohus vastab teise küsimuse A osale, et tuleb uurida, kas teostusluba (mille tähtaega pikendatakse) anti liikmesriigi õigusnormi alusel, millega ei olnud elupaikade direktiiv nõuetekohaselt üle võetud, siis kas liikmesriigi kohus on kohustatud jätma kohaldamata liikmesriigi menetlusõiguse normi, mis välistab vastuväite esitaja võimaluse seada kahtluse alla varasema (aegunud) teostusloa kehtivus hilisema teostusloa taotluse kontekstis. Kas selline liikmesriigi menetlusõiguse norm on kokkusobimatu olukorra heastamise kohustusega, mida hiljuti kinnitati kohtuasjas C–348/15, Stadt Wiener4 ?

____________

1 EÜT 1992, L 206, lk 7; ELT eriväljaanne 15/02, lk 102.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT 2012, L 26, lk 1).

3 EU:C:2011:768.

4 EU:C:2016:882.