Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. ožujka 2019. uputio High Court (Irska) – Friends of the Irish Environment Limited protiv An Bord Pleanála

(predmet C-254/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Ireland)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Friends of the Irish Environment Limited

Tuženik: An Bord Pleanála

Prethodna pitanja

1.    Je li odluka o produljenju trajanja odobrenja za provedbu projekta sporazum o projektu na koji se primjenjuje članak 6. stavak 3. Direktive Vijeća 92/43/EEZ1 od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (u daljnjem tekstu: Direktiva o staništima)?

2.    Utječe li na odgovor na 1. pitanje neki od sljedećih razloga?

a)    Odobrenje za provedbu projekta (čije je trajanje potrebno produljiti) dodijeljeno je na temelju odredbe nacionalnog prava kojom Direktiva o staništima nije pravilno prenesena jer se u zakonodavstvu ocjena prihvatljivosti u smislu Direktive o staništima pogrešno izjednačila s procjenom učinaka na okoliš u smislu PUO Direktive (Direktiva 2011/92/EU2 ).

b)    Odobrenje za provedbu projekta, kakvo je prvotno dodijeljeno, ne navodi je li zahtjev za odobrenje razmatran u okviru faze 1 ili faze 2 iz članka 6. stavka 3. Direktive o staništima i ne sadržava „potpuna, precizna i konačna utvrđenja i zaključke koji mogu otkloniti svaku razumnu znanstvenu sumnju o učincima radova koji su predviđeni na dotičnom području” kako Sud zahtijeva u skladu s presudom od 24. studenoga 2011. Komisija/Španjolska (C-404/09)3 .

c)    Prvotno razdoblje za koje je dano odobrenje je isteklo zbog čega je odobrenje za provedbu projekta prestalo proizvoditi učinke u odnosu na čitav projekt. Dok nije donesena odluka o produljenju, nije moguće izvršavati radove na temelju postojećeg odobrenja za provedbu projekta.

d)    Nikada nisu izvršeni radovi na temelju odobrenja za provedbu projekta.

3.    Ako je odgovor na 1. pitanje potvrdan, koje razloge nadležno tijelo mora uzeti u obzir pri provođenju provjere u fazi 1 u skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive o staništima? Na primjer, mora li nadležno tijelo uzeti u obzir neki od sljedećih razloga: (i) je li došlo do nekih promjena u predloženim radovima i uporabi; (ii) je li došlo do promjena u području zaštite okoliša, primjerice u pogledu određivanja europskih područja nakon datuma odluke o davanju odobrenja za provedbu projekta; (iii) postoje li neke relevantne promjene u znanstvenim spoznajama, primjerice novija istraživanja u pogledu kvalificiranih interesa europskih područja? Podredno, treba li nadležno tijelo procijeniti učinke koje čitav projekt ima na okoliš?

4.    Treba li razlikovati: (i) odobrenje za provedbu projekta koje propisuje vremensko ograničenje za razdoblje aktivnosti (operativna faza), od (ii) odobrenja za provedbu projekta koje propisuje samo vremensko ograničenje za razdoblje tijekom kojeg se mogu obavljati građevinski radovi (faza izgradnje), ali, u slučaju su građevinski radovi završeni unutar tog roka, ne propisuje nikakav rok za aktivnost ili uporabu?

5.    U kojoj je mjeri, ako ikojoj, obveza nacionalnog suda da zakonodavstvo što više moguće tumači u skladu s odredbama Direktive o staništima i Arhuškom konvencijom uvjetovana zahtjevom da su stranke u sporu izričito istaknule ta pitanja u pogledu tumačenja? Točnije, ako nacionalno pravo predviđa dva postupka donošenja odluka, pri čemu je samo jedan usklađen s Direktivom o staništima, mora li sud koji je uputio zahtjev tumačiti nacionalno zakonodavstvo na način da se može pozivati samo na postupak donošenja odluka koji je u skladu s Direktivom, neovisno o tome da stranke u predmetu koji se pred njim vodi nisu izričito zahtijevale takvo tumačenje?

6.    Ako je odgovor Suda na gore navedeno 2. (A) pitanje takav da treba ispitati je li odobrenje za provedbu projekta (čije je trajanje potrebno produljiti) dodijeljeno na temelju odredbe nacionalnog prava kojom Direktiva o staništima nije pravilno prenesena, mora li nacionalni sud izuzeti iz primjene pravilo nacionalnog postupovnog prava kojim se podnositelju prigovora onemogućava da u okviru kasnijeg zahtjeva za odobrenje za provedbu projekta osporava valjanost ranijeg odobrenja za provedbu projekta (koje je isteklo)? Je li takvo pravilo nacionalnog postupovnog prava u suprotnosti s obvezom otklanjanja nedostataka kakva je nedavno potvrđena u predmetu C-348/15, Stadt Wiener Neustadt4 ?

____________

1 SL 1992., L 206, str. 7. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.)

2 Direktiva 2011/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (SL 2012., L 26, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 27., str. 3.).

3 EU:C:2011:768.

4 EU:C:2016:882.