Language of document :

A High Court (Írország) által 2019. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Friends of the Irish Environment Limited kontra An Bord Pleanála

(C-254/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court (Írország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Friends of the Irish Environment Limited

Alperes: An Bord Pleanála

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A területfejlesztési engedély időtartamának meghosszabbításáról hozott határozat a projekt jóváhagyásának minősül-e, amely miatt alkalmazandó a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) 6. cikkének (3) bekezdése?

A fenti 1) kérdésre adandó választ befolyásolja-e bármelyik alábbi megfontolás?

A területfejlesztési engedélyt (amelynek időtartamát meg kívánják hosszabbítani) olyan nemzeti jogi rendelkezés alapján adták meg, amely nem megfelelően hajtotta végre az élőhelyvédelmi irányelvben foglaltakat, mivel a jogszabályok helytelenül egy tekintet alá vették az élőhelyvédelmi irányelv szerinti megfelelő vizsgálatot és a KHV irányelv (2011/92/EU irányelv2 ) szerinti környezeti hatásvizsgálatot.

Az eredetileg megadott területfejlesztési engedély nem tartalmazza, hogy az engedély iránti kérelmet az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke (3) bekezdésének 1. szakasza vagy 2. szakasza szerint bírálták el, valamint nem tartalmaz „teljes, pontos és végleges megállapításokat és következtetéseket, amelyek minden észszerű tudományos kételyt eloszlatnak az érintett [területen] tervezett munkálatok hatásait illetően”, a C-404/09. sz., Bizottság kontra Spanyolország ügyben3 előírtak szerint.

A területfejlesztési engedély eredeti időtartama lejárt, és ennek eredményeképpen az engedély az egész projekt tekintetében hatályát vesztette. A területfejlesztési engedély alapján mindaddig nem lehet építési munkát végezni, amíg az esetleges meghosszabbításáról nem döntenek.

A területfejlesztési engedély alapján egyáltalán nem végeztek építési munkát.

Amennyiben az 1) kérdésre igenlő válasz adandó, milyen megfontolásokat kell az illetékes hatóságnak figyelembe vennie az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése alapján lefolytatott vizsgálat 1. szakasza során? Az illetékes hatóságnak például figyelembe kell-e vennie bármelyik vagy az összes alábbi megfontolást: i. vannak-e a javasolt munkákat és használatot érintő változások; ii. történt-e változás a környezeti szabályozási háttérben, vagyis a területfejlesztési engedély megadásáról szóló határozat meghozatalát követően az európai területek kijelölését illetően; iii. történtek-e jelentőséggel bíró változások a tudományos ismeretek terén, például elérhetők-e naprakészebb felmérések az európai területek minősített érdekeit illetően? Vagy, az illetékes hatóságnak a teljes projekt környezeti hatásait értékelnie kell?

Kell-e bármilyen különbséget tenni i. az olyan területfejlesztési engedély között, amely valamely tevékenység időtartamára vonatkozóan határidőt állapít meg (üzemelési szakasz), és ii. az olyan területfejlesztési engedély között, amely csak arra az időtartamra vonatkozóan állapít meg határidőt, amely alatt építési munkákra sor kerülhet (építési szakasz), ugyanakkor – feltéve, hogy az építési munkákat befejezik a szóban forgó határidőn belül – a tevékenység vagy üzemelés tekintetében nem szab határidőt?

A nemzeti bíróság azon kötelezettsége, hogy a jogszabályokat, amennyire lehetséges, az élőhelyvédelmi irányelv és az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseivel összhangban értelmezze, milyen mértékben függ – amennyiben függ egyáltalán – attól a követelménytől, hogy a jogvitában részes felek ezekre az értelmezési kérdésekre kifejezetten hivatkoztak? Még pontosabban, ha a nemzeti jog két döntéshozatali folyamatról rendelkezik, amelyek közül csak az egyik biztosítja az élőhelyvédelmi irányelvnek való megfelelést, a nemzeti bíróság köteles-e oly módon értelmezni a nemzeti jogszabályokat, hogy kizárólag az összhangban álló döntéshozatali folyamatra lehet hivatkozni, függetlenül attól, hogy az előtte folyó eljárásban részt vevő felek erre a pontos értelmezésre konkrétan nem hivatkoztak?

Amennyiben a fenti 2) (a) kérdésre adandó válasz alapján vizsgálni szükséges, hogy a területfejlesztési engedélyt (amelynek időtartamát meg kívánják hosszabbítani) a nemzeti jog olyan rendelkezése alapján adták-e meg, amely az élőhelyvédelmi irányelvet nem megfelelően hajtotta végre, a nemzeti bíróság köteles-e mellőzni az olyan nemzeti eljárásjogi szabály alkalmazását, amely kizárja, hogy a kifogást emelő személy megkérdőjelezze egy korábbi (lejárt) területfejlesztési engedély érvényességét egy engedély iránti későbbi kérelemmel összefüggésben? Ellentétes-e egy ilyen nemzeti eljárásjogi szabály a C-348/15. sz. Stadt Wiener ügyben4 a közelmúltban újból megállapított jogorvoslati kötelezettséggel?

____________

1 HL 1992. L 206., 7. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 102. o.

2 Az egyes köz és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2012, L 26, 1. o.).

3 EU:C:2011:768

4 EU:C:2016:882.