Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court (Írsko) 26. marca 2019 – Friends of the Irish Environment Limited/An Bord Pleanála

(vec C-254/19)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court (Ireland)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Friends of the Irish Environment Limited

Žalovaná: An Bord Pleanála

Prejudiciálne otázky

Predstavuje rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia dohodu o projekte, ktorá by mohla viesť k uplatneniu článku 6 ods. 3 smernice Rady 92/43/EHS1 z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“)?

Ovplyvňuje odpoveď na prvú otázku niektorý z týchto dôvodov?

a)    Povolenie (ktorého trvanie sa má predĺžiť) bolo udelené na základe ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré riadne neprebralo smernicu o biotopoch v tom zmysle, že právna úprava nesprávne zamenila primerané vyhodnotenie na účely smernice o biotopoch s posudzovaním vplyvov na životné prostredie na účely smernice o EIA (smernica 2011/92/EÚ2 ).]

b)    Povolenie tak, ako bolo pôvodne udelené, neobsahuje informáciu o tom, či bola žiadosť o povolenie riešená v rámci 1. alebo 2. etapy článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch a neobsahuje „úplné, presné a definitívne zistenia a závery, ktoré by mohli odstrániť akúkoľvek dôvodnú vedeckú pochybnosť, pokiaľ ide o následky prác plánovaných na dotknutej lokalite“ tak, ako to vyžaduje rozsudok vo veci C-404/09, Komisia/Španielsko3 .

c)    Pôvodná doba platnosti povolenia uplynula a v dôsledku toho prestalo mať povolenie účinok na celý rozvoj. Podľa povolenia nie je možné vykonať žiadne práce až do jeho možného predĺženia.

d)    V súlade s povolením sa nikdy nevykonali žiadne práce.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, aké úvahy [je] príslušný orgán povinný zohľadniť pri vykonávaní skríningu v 1. etape podľa článku 6 ods. 3 smernice o biotopoch? Vyžaduje sa napríklad od príslušného orgánu, aby zohľadnil niektoré alebo všetky z nasledujúcich úvah: (i) či existujú zmeny navrhovaných prác a použitia; (ii) či došlo k zmene environmentálneho pozadia, napr. z hľadiska určenia lokalít európskeho významu po dátume rozhodnutia o udelení súhlasu; (iii) či došlo k významným zmenám vo vedeckých poznatkoch, napr. aktuálnejšie prieskumy týkajúce sa oprávnených záujmov lokalít európskeho významu? Prípadne je príslušný orgán povinný posúdiť vplyvy celého projektu na životné prostredie?

Je potrebné rozlišovať medzi (i) povolením, ktoré stanovuje lehotu na dobu činnosti (fáza prevádzky) a (ii) povolením, ktoré iba stanovuje lehotu na dobu, počas ktorej je možné vykonávať stavebné práce (fáza výstavby) avšak za predpokladu, že stavebné práce budú dokončené v rámci tejto lehoty, neukladá žiadnu časovú lehotu na činnosť alebo prevádzku?

Do akej miery, ak je vôbec stanovená, podlieha povinnosť vnútroštátneho súdu vykladať právne predpisy v čo najväčšej možnej miere v súlade s ustanoveniami smernice o biotopoch a Aarhuského dohovoru podmienke že účastníci konania musia výslovne nastoliť tieto otázky výkladu? Konkrétnejšie, ak vnútroštátne právo stanovuje dva rozhodovacie procesy, z ktorých iba jeden zabezpečuje dodržiavanie smernice o biotopoch, je vnútroštátny súd povinný vykladať vnútroštátnu právnu úpravu v tom zmysle, že sa možno odvolávať len na rozhodovací proces, ktorý je v súlade s právnou úpravou, bez ohľadu na to, že sa takéhoto presného výkladu účastníci konania v prejednávanej veci výslovne nedomáhali?

Ak je odpoveď na bod A) druhej otázky vyššie taká, že je relevantné posúdiť, či bolo rozhodnutie (doba platnosti ktorého má byť predĺžená) vydané podľa ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré riadne neprebrali smernicu o biotopoch, je vnútroštátny súd povinný neuplatniť pravidlo vnútroštátneho procesného práva, ktoré vylučuje, aby namietateľ spochybnil platnosť predchádzajúceho (uplynutého) povolenia v rámci následnej žiadosti o vydanie povolenia? Je takéto pravidlo vnútroštátneho procesného práva nezlučiteľné s povinnosťou poskytnúť prostriedky nápravy, ktorá bola nedávno opätovne potvrdená v rozsudku vo veci C-348/15, Stadt Wiener4 ?

____________

1 Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 2012, s. 1).

3 EU:C:2011:768.

4 EU:C:2016:882.