Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court (Irska) 26. marca 2019 – Friends of the Irish Environment Limited/An Bord Pleanála

(Zadeva C-254/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court (Irska)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Friends of the Irish Environment Limited

Tožena stranka: An Bord Pleanála

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali odločitev o podaljšanju trajanja soglasja za izvedbo pomeni tak dogovor o projektu, da zahteva uporabo člena 6(3) Direktive Sveta 92/43/EGS1 z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljevanju: Direktiva o habitatih)?

Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva kateri od naslednjih preudarkov?

(A)    Soglasje za izvedbo (katerega trajanje naj bi bilo podaljšano) je bilo izdano v skladu z določbo nacionalnega prava, ki ni ustrezno prenesla Direktive o habitatih, saj je zakonodaja ustrezno presojo za namene Direktive o habitatih nepravilno enačila s presojo vpliva na okolje za namene Direktive PVO (Direktiva 2011/92/EU2 ).

(B)    Soglasje za izvedbo, kakor je bilo prvotno podeljeno, ne navaja, ali je bila vloga za soglasje obravnavana v skladu s fazo 1 ali fazo 2 člena 6(3) Direktive o habitatih, in ne vsebuje „popolnih, natančnih in dokončnih sklepov, ki lahko odstranijo vsak razumen znanstveni dvom o učinkih del, ki so bila predvidena na zadevnem območju“, kot se zahteva v skladu z zadevo C-404/09, Komisija/Španija3 .

(C)    Prvotno obdobje soglasja za izvedbo je poteklo in posledično je soglasje za izvedbo prenehalo veljati za celotno izvedbo. Do morebitnega podaljšanja soglasja za izvedbo ni mogoče izvajati nobenih gradbenih del v skladu z njim.

(D)    Nikoli niso bila izvedena nobena gradbena dela v skladu s soglasjem za izvedbo.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, kakšni preudarki [se] zahtevajo od pristojnega organa v zvezi z izvedbo pregleda iz faze 1 v skladu s členom 6(3) Direktive o habitatih? Na primer, ali se od pristojnega organa zahteva, da upošteva katerega od naslednjih preudarkov ali vse: (i) ali so kakšne spremembe glede predlaganih del in rabe; (ii) ali je prišlo do kakšne spremembe na okoljskem področju, na primer v smislu imenovanja evropskih območij po datumu odločitve o podelitvi soglasja za izvedbo; (iii) ali je prišlo do kakšnih pomembnih sprememb na znanstvenem področju, na primer novejše raziskave v zvezi z upravičenim interesom evropskih območij? Podredno, ali se od pristojnega organa zahteva, da oceni vplive celotne izvedbe na okolje?

Ali je treba razlikovati med (i) soglasjem za izvedbo, ki nalaga omejitev glede trajanja dejavnosti (operativna faza), in (ii) soglasjem za izvedbo, ki nalaga le omejitev obdobja, v katerem lahko potekajo gradbena dela (gradbena faza), vendar pa, če se gradbena dela končajo v tem roku, ne nalaga nobene časovne omejitve glede trajanja dejavnosti?

V kolikšnem obsegu, če sploh, za obveznost nacionalnega sodišča, da razlaga zakonodajo čim bolj v skladu z določbami Direktive o habitatih in Aarhuške konvencije, velja zahteva, da so morale stranke v sporu izrecno izpostaviti taka vprašanja glede razlage? Natančneje, če nacionalno pravo določa dva postopka sprejemanja odločitev, od katerih le eden zagotavlja skladnost z Direktivo o habitatih, ali je nacionalno sodišče zavezano nacionalno zakonodajo razlagati tako, da se je mogoče sklicevati le na tisti postopek sprejemanja odločitev, ki je skladen, ne glede na to, da se stranke v postopku, ki poteka pred njim, niso izrecno sklicevale na natanko to razlago?

Če je odgovor na vprašanje (2)(A) zgoraj tak, da je pomembno preučiti, ali je bilo soglasje za izvedbo (katerega trajanje naj bi se podaljšalo) podeljeno v skladu z določbo nacionalnega prava, ki ni ustrezno prenesla Direktive o habitatih, ali se od nacionalnega sodišča zahteva, naj ne uporabi pravila nacionalnega postopkovnega prava, ki pritožniku preprečuje, da bi izpodbijal veljavnost prejšnjega (poteklega) soglasja za izvedbo v okviru poznejše vloge za soglasje za izvedbo?

Ali je tako pravilo nacionalnega postopkovnega prava v neskladju z obveznostjo glede popravnih ukrepov, kot je bila pred kratkim ponovljena v zadevi C-348/15, Stadt Wiener4 ?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15 zvezek 2, str. 102.

2     Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL 2012, L 26, str. 1).

3     EU:C:2011:768.

4     EU:C:2016:882.