Language of document :

Иск, предявен на 1 април 2019 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

(Дело C-276/19)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: A. X. P. Lewis, J. Jokubauskaitė)

Ответник: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

да обяви, че като е въвело нови мерки за опростяване, които разширяват предвиденото в първоначалната Terminal Markets Order 1973 (Наредба за крайните пазари от 1973 г.) прилагане на нулева данъчна ставка и на изключението от стандартното изискване за водене на отчетност във връзка с данъка върху добавената стойност, без да се обърне към Комисията с цел да бъде упълномощено за това от Съвета, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия не е изпълнило задълженията си по член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност („Директивата за ДДС“),

да осъди Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

На 28 декември 1977 г. Обединеното кралство изпраща уведомление за приемането на специални мерки, включващи Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 (Наредба за данъка върху добавената стойност (крайни пазари) от 1973 г.), която дава възможност на някои пазари в Обединеното кралство стоковите фючърси да се търгуват без ДДС и, при определени условия, без водене на отчетност за ДДС.

Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 е променяна неколкократно, за да се добавят в обхвата ѝ няколко стокови пазари, които не са включени в списъка на първоначалното уведомление.

Комисията твърди, че измененията, направени във Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973, разширяват обхвата на първоначалната дерогация, за която Обединеното кралство е изпратило уведомление през 1977 г. Ето защо в съответствие с член 395, параграф 1 от Директивата за ДДС, за тях е трябвало да бъде направено уведомление, но това не е било сторено.

____________

1 OB L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.