Language of document :

Žaloba podaná dne 1. dubna 2019 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

(Věc C-276/19)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. X. P. Lewis, J. Jokubauskaitė, zmocněnci)

Žalované: Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

prohlásil, že zavedením nových zjednodušujících opatření, jimiž se rozšiřuje uplatnění nulové sazby a výjimky ze standardního požadavku na vedení záznamů o dani z přidané hodnoty, stanovených původním nařízením Terminal Markets Order 1973 [nařízení o koncových trzích z roku 1973], bez podání žádosti Komisi za účelem získání povolení Rady, Spojené království Velké Británie a Severního Irska nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z čl. 395 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systém daně z přidané hodnoty („směrnice o DPH“);

uložil Spojenému království Velké Británie a Severního Irska náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dne 28. prosince 1977 oznámilo Spojené království zvláštní opatření včetně Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 [nařízení o dani z přidané hodnoty (koncové trhy) z roku 1973], podle kterého jsou komoditní termínové obchody na určitých trzích ve Spojeném království za určitých podmínek osvobozeny od DPH a od povinnosti vést záznamy o DPH.

Nařízení Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 bylo několikrát novelizováno tak, že byla do jeho působnosti zahrnuta řada komoditních trhů, které nebyly uvedeny v původním oznámení.

Komise tvrdí, že změny nařízení Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 rozšiřují působnost původní výjimky, kterou Spojené království oznámilo v roce 1977. Tyto změny tedy měly být následně oznámeny Komisi na základě čl. 395 odst. 1 směrnice o DPH, což se však nestalo.

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.