Language of document :

Sag anlagt den 1. april 2019 – Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

(Sag C-276/19)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A.X.P. Lewis og J. Jokubauskaitė, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 395, stk. 2, i Rådets direktiv 2006/112/EF1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (»momsdirektivet«) ved at indføre nye forenklingsforanstaltninger, der udvider nulsatsen og undtagelsen til det almindelige krav om at føre momsregnskab i henhold til den oprindelige Terminal Markets Order 1973 uden at have indgivet en anmodning til Kommissionen med henblik på Rådets godkendelse.

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den 28. december 1977 gav Det Forenede Kongerige meddelelse om særlige foranstaltninger, herunder Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973, som på visse betingelser tillader, at råvarefutures kan handles på visse markeder i Det Forenede Kongerige momsfrit og uden at opfylde momsrapporteringskravene.

Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 blev ændret flere gange for i dets anvendelsesområde at tilføje et antal råvaremarkeder, der ikke var anført i den oprindelige meddelelse.

Kommissionen har gjort gældende, at ændringerne til Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 udvider omfanget af den oprindelige undtagelse, som Det Forenede Kongerige havde givet meddelelse om i 1977. De skulle derfor være blevet meddelt Kommissionen i henhold til momsdirektivets artikel 395, stk. 1, men det blev de ikke.

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.