Language of document :

1. aprillil 2019 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

(kohtuasi C-276/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. X. P. Lewis, J. Jokubauskaitė)

Kostja: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik kehtestas uued lihtsustamismeetmed, mis laiendavad nullmäära ja erandit tavapärasest käibemaksuarvestuse pidamise nõudest, mis on ette nähtud esialgses Terminal Markets Order 1973-s, jättes nõukogu loaga seoses komisjoni poole pöördumata, siis on Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik rikkunud nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühtset käibemaksusüsteemi1 (edaspidi „käibemaksudirektiiv“), artikli 395 lõikest 2 tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigilt.

Väited ja peamised argumendid

Ühendkuningriik teatas 28. detsembril 1977 erimeetmetest – sealhulgas Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 –, mis võimaldavad teatavatel tingimustel kaubelda kaubafutuuridega teatavatel Ühendkuningriigi turgudel käibemaksuvabalt ja käibemaksuarvestust pidamata.

Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 on korduvalt muudetud, et hõlmata selle kohaldamisalasse kaubaturud, mida esialgses teatises ei olnud mainitud.

Komisjon väidab, et Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 muudatused laiendavad esialgse erandi ulatust, millest Ühendkuningriik teatas 1977. aastal. Järelikult oleks nendest pidanud komisjonile teatama käibemaksudirektiivi artikli 395 lõike 1 alusel, kuid seda ei tehtud.

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.