Language of document :

Žaloba podaná 1. apríla 2019 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(vec C-276/19)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. X. P. Lewis, J. Jokubauskaitė, splnomocnení zástupcovia)

Žalované: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy žalobkyne

určiť, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska si tým, že zaviedlo nové zjednodušené pravidlá, ktoré rozširujú nulovú sadzbu, a výnimku od bežnej požiadavky registrácie dane z pridanej hodnoty stanovenej pôvodným Terminal Markets Order 1973, bez toho, aby požiadali Komisiu o súhlas Rady, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 395 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“),

zaviazať Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dňa 28. decembra 1977 oznámilo Spojené kráľovstvo osobitné opatrenia vrátane Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973, ktorý umožňuje na základe určitých podmienok uskutočňovať termínové obchody na určitých trhoch v Spojenom kráľovstve oslobodené od DPH a od registrácie subjektov podliehajúcich DPH.

Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 bol niekoľko krát zmenený, pričom bol rozšírený o niekoľko komoditných trhov, ktoré neboli uvedené v pôvodnom oznámení.

Komisia uvádza, že zmeny v Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 rozširujú rozsah pôvodnej výnimky, ktorú Spojené kráľovstvo oznámilo v roku 1977. Tieto zmeny mali byť následne oznámené Komisii na základe článku 395 ods. 1 smernice o DPH, pričom táto povinnosť nebola splnená.

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.