Language of document :

Talan väckt den 1 april 2019 – Europeiska kommissionen mot Förenade kungariket och Nordirland

(Mål C-276/19)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. X. P. Lewis, J. Jokubauskaitė)

Svarande: Förenade kungariket och Nordirland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Förenade kungariket och Nordirland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 395.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 (nedan kallat mervärdesskattedirektivet) genom att införa nya åtgärder avsedda att förenkla skatteuppbörden varigenom man utvidgar rätten till nollskattesats och undantaget från det normala kravet att föra register över mervärdesskatt som föreskrivs i den ursprungliga Terminal Markets Order 1973, utan att först ha lämnat en ansökan till kommissionen i syfte att erhålla tillstånd från rådet,

förplikta Förenade kungariket och Nordirland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den 28 december 1977 anmälde Förenade kungariket särskilda åtgärder inklusive Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 som under vissa omständigheter tillåter handel med råvaruterminer på vissa marknader fritt från mervärdesskatt och med undantag från skyldigheten att föra register över mervärdesskatt.

Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 har ändrats vid flera tillfällen för att dess tillämpningsområde ska omfatta även råvarumarknader som inte avsågs i den ursprungliga anmälan.

Kommissionen menar att de ändringar som gjorts av Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 utökar det ursprungliga undantag som Förenade kungariket anmälde år 1977. De borde därför ha anmälts till kommissionen enligt artikel 395.1 i mervärdesskattedirektivet vilket inte har skett.

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1)