Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 11. dubna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal da Relação do Porto - Portugalsko) – Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação S.A. v. Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

(Věc C-295/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Platební služby na vnitřním trhu – Směrnice 2007/64/ES – Články 2 a 58 – Oblast působnosti – Uživatel platebních služeb – Pojem – Provedení příkazu vydaného třetí osobou k inkasu z účtu, jehož tato osoba není majitelem – Chybějící svolení majitele účtu, z něhož byla příslušná částka odepsána – Neautorizovaná platební transakce“

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal da Relação do Porto

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação S.A.

Odpůrkyně: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

Výrok

Článek 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES, musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „platební služby“ ve smyslu tohoto ustanovení se vztahuje i na provedení inkasních plateb z podnětu jejich příjemce z platebního účtu, jehož není majitelem, aniž k tomu majitel účtu, z něhož byly odepsány příslušné částky, udělil svolení.

Článek 58 směrnice 2007/64 musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „uživatel platebních služeb“ ve smyslu tohoto článku se vztahuje i na majitele platebního účtu, z něhož bylo prováděno inkaso bez jeho svolení.

____________

1 Úř. věst. C 259, 23.7.2018.