Language of document :

Presuda Suda (deseto vijeće) od 11. travnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal da Relação do Porto - Portugal) – Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação S.A. protiv Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

(predmet C-295/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Platne usluge na unutarnjem tržištu – Direktiva 2007/64/EZ – Članci 2. i 58. – Područje primjene – Korisnik platnih usluga – Pojam – Izvršenje platnog naloga izravnim terećenjem koji je izdala treća osoba u vezi s računom koji nije njezin – Nedostatak suglasnosti vlasnika terećenog računa – Neodobrena platna transakcija)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal da Relação do Porto

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação S.A.

Tuženici: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

Izreka

Članak 2. stavak 1. Direktive 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i o izmjeni direktiva 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 97/5/EZ treba tumačiti na način da pojam „platne usluge” u smislu te odredbe obuhvaća izvršenje izravnih terećenja koje je inicirao primatelj plaćanja na računu za plaćanje koji nije njegov i na koja vlasnik terećenog računa nije pristao.

Članak 58. Direktive 2007/64 treba tumačiti na način da pojam „korisnik platnih usluga” u smislu te odredbe obuhvaća vlasnika računa za plaćanje na kojem su izvršena izravna terećenja bez njegove suglasnosti.

____________

1 SL C 259, 23. 7. 2018.