Language of document :

Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 28 март 2019 г. — T-Systems Magyarország Zrt. и др./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság и др.

(Дело C-263/19)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Fővárosi Törvényszék

Страни в главното производство

Жалбоподатели: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Ответници: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

Подпомагаща страна: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 41, параграф 1 и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и съображения 10, 29, 107, 109 и 111, член 1, параграф 2 и член 72 от Директива 2014/24/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, национална уредба или практика за тълкуване и прилагане на тази уредба, която предвид договорното правоотношение между договарящите страни, предвижда, че не само възложителят е извършил нарушение, изразяващо се в неправомерно непровеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка в евентуално нарушение на разпоредбите относно изменението на договорите и в неспазване на разпоредбите, уреждащи изменението на договорите, но и това нарушение е било извършено и от изпълнителя, сключил договор с възложителя, тъй като незаконосъобразното изменение на договорите изисква общи действия на страните [?]

При утвърдителен отговор на първия въпрос, имайки предвид член 41, параграф 1 и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и съображения 10, 29, 107, 109 и 111, член 1, параграф 2 и член 72 от Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, допускат ли съображения 19, 20 и 21 от Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО2 на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки и член 2, параграф 2 от директиви 89/665/ЕИО3 на Съвета от 21 декември 1989 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство, и 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор, национална уредба или практика за тълкуване и прилагане на тази уредба, която допуска на изпълнителя, сключил договор с възложителя, също да бъде наложена санкция (глоба) — различна от ограничаването на действието на договора във времето — поради неправомерното непровеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и поради неспазване на разпоредбите относно изменението на договорите [?]

При утвърдителен отговор на първите два въпроса запитващата юрисдикция иска от Съда на Европейския съюз да ѝ предостави насоки и по въпроса дали за определянето на размера на санкцията (глоба) е достатъчно обстоятелството, че съществува договорно правоотношение между страните, без да се анализират действията и приносът на страните, извършили изменението на договора.

____________

1 ОВ L 94, 2014 г., стр. 65.

2 ОВ L 335, 2007 г., стр. 31.

3 ОВ L 395, 1989 г., стр. 33.