Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 28. března 2019 — T-Systems Magyarország Zrt. a další v. Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság a další

(Věc C-263/19)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Törvényszék

Účastníci původního řízení

Žalobci: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Žalovaní: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

Vedlejší účastník: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Předběžné otázky

Brání čl. 41 odst. 1 a 47 Listiny základních práv Evropské unie a ustanovení bodů 10, 29, 107, 109 a 111 odůvodnění a čl. 1 odst. 2 a článku 72 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU1 ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES takové vnitrostátní právní úpravě, nebo takovému výkladu a použití této právní úpravy v praxi, které s ohledem na smluvní vztah smluvními stranami stanoví, že se porušení zákona prostřednictvím nezákonného opomenutí vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku a nedodržení ustanovení o změnách v zadávací dokumentaci dopustil nejen veřejný zadavatel, jenž tím zřejmě porušil právní předpisy o změnách v zadávací dokumentaci, nýbrž také úspěšný uchazeč, který s ním uzavřel smlouvu o veřejné zakázce, na základě toho, že nezákonná změna smlouvy o veřejné zakázce vyžaduje společné jednání stran[?]

V případě záporné odpovědi na první otázku, brání body 19, 20 a 21 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES2 ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS3 a 92/13/EHS4 , pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek a čl. 2 odst. 2 směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce a čl. 2 odst. 2 směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, s ohledem na ustanovení čl. 41 odst. 1 a článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a body 10, 29, 107, 109 a 111 odůvodnění a čl. 1 odst. 2 a článek 72 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, takové vnitrostátní právní úpravě, nebo takovému výkladu a použití této právní úpravy v praxi, které umožňují, aby se také na veřejného zadavatele, který uzavře smlouvu s úspěšným uchazečem, uplatnila sankce (pokuta) ―odlišná od zkrácení doby platnosti smlouvy― za nezákonné opomenutí vyhlásit výběrové řízení na veřejnou zakázku a nedodržení ustanovení o změnách v zadávací dokumentaci[?]

V případě záporné odpovědi na první dvě otázky žádá předkládající soud Soudní dvůr Evropské unie, aby mu sdělil také to, zda je pro určení výše sankce (pokuty) dostačující skutečnost, že mezi stranami existuje smluvní vztah, aniž by bylo přezkoumáno jednání obou stran, které vedlo ke změně smlouvy, a jeho dopad na tuto změnu.

____________

1     Úř. věst. 2014, L 94, s. 65.

2     Úř. věst. 2007, L 335, s. 31.

3     Úř. věst. 1989, L 395, s. 33.

4     Úř. věst. 1992, L 76, s. 14.