Language of document :

2019 m. kovo 28 d. Fővárosi Törvényszék (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje T-Systems Magyarország Zrt. ir kt. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság ir kt.

(Byla C-263/19)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Fővárosi Törvényszék

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Atsakovai: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

dalyvaujant: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalį ir 47 straipsnį bei 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB1 , 10, 29, 107, 109 ir 111 konstatuojamųjų dalių, 1 straipsnio 2 dalies ir 72 straipsnio nuostatas draudžiama nacionalinės teisės norma arba šios normos aiškinimo ir taikymo praktika, pagal kurias, atsižvelgiant į susitariančiųjų šalių teisinius sutartinius santykius, nustatoma, kad pažeidimą įvykdė ne tik perkantysis subjektas, nes neteisėtai nesurengė viešojo pirkimo ir taip tariamai pažeidė sutarčių keitimo taisykles, taip pat nesilaikė nuostatų, kuriomis reglamentuojamas sutarčių keitimas, bet ir su šiuo subjektu sutartį sudaręs konkurso laimėtojas, remiantis tuo, kad neteisėtą sutarčių pakeitimą sudaro bendri šalių veiksmai?

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalį ir 47 straipsnį bei 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 10, 29, 107, 109 ir 111 konstatuojamųjų dalių, 1 straipsnio 2 dalies ir 72 straipsnio nuostatas, pagal 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/66/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo2 , 19, 20 ir 21 konstatuojamąsias dalis, 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo3 ir 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo4 2 straipsnio 2 dalį draudžiama nacionalinės teisės norma arba šios normos aiškinimo ir taikymo praktika, pagal kurias leidžiama su perkančiuoju subjektu sutartį sudariusiam konkurso laimėtojui taip pat taikyti sankciją (baudą) – kitokią nei sutarties galiojimo laiko sutrumpinimas – už neteisėtą viešojo pirkimo nesurengimą ir su sutarčių pakeitimu susijusių nuostatų nesilaikymą?

Jei į pirmuosius du klausimus būtų atsakyta neigiamai, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip pat prašo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pateikti jam gaires dėl klausimo, ar siekiant nustatyti sankcijos (baudos) dydį pakanka atsižvelgti į aplinkybę, kad tarp šalių yra susiklostę teisiniai sutartiniai santykiai, neišnagrinėjus šalių veiksmų ir indėlio, lėmusių sutarties pakeitimą?

____________

1 OL L 94, 2014, p. 65.

2 OL L 335, 2007, p. 31.

3 OL L 395, 1989, p. 33; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 246.

4 OL L 76, 1992, p. 14; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba: 6 sk., 1 t., p. 315.