Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. martā iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – T-Systems Magyarország Zrt. u.c./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság u.c.

(Lieta C-263/19)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītājas: T-Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Atbildētājas: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., T-Systems Magyarország Zrt.

Trešā persona: Közbeszerzési Hatóság Elnöke

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 1. punktā un 47. pantā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK 1 , 10., 29., 107., 109. un 111. apsvērumā, 1. panta 2. punktā un 72. pantā noteiktajam ir pretrunā tāda valsts tiesību norma vai šīs normas interpretēšanas un piemērošanas prakse, saskaņā ar kuru tiek uzskatīts, ka pārkāpuma - kura sastāvu veido gan prettiesiska izvairīšanās no publiskā iepirkuma procedūras rīkošanas, neievērojot līgumu grozījumu izdarīšanas kārtību, gan tiesību normu par līgumu grozījumiem neievērošana – izdarīšanā ir vainojama ne tikai līgumslēdzēja iestāde, bet arī līgumu ar to noslēgušais izraudzītais pretendents, ņemot vērā šo subjektu starpā esošās līgumattiecības un pamatojoties uz to, ka prettiesiski izdarīt grozījumus līgumos ir iespējams tikai, pusēm rīkojoties kopīgi?

Ja uz pirmo jautājumu tiktu atbildēts noliedzoši, vai - ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 1. punktā un 47. pantā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK, 10., 29., 107., 109. un 111. apsvērumā, 1. panta 2. punktā un 72. pantā noteikto - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/66/EK (2007. gada 11. decembris), ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā 2 , 19., 20. un 21. apsvērumam un gan Padomes Direktīvas 89/665/EEK (1989. gada 21. decembris) par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām 3 , gan Padomes Direktīvas 92/13/EEK (1992. gada 25. februāris), ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē 4 , 2. panta 2. punktam ir pretrunā tāda valsts tiesību norma vai šīs normas interpretēšanas un piemērošanas prakse, saskaņā ar kuru par prettiesisku izvairīšanos no publiskā iepirkuma procedūras rīkošanas un tiesību normu par līgumu grozījumiem neievērošanu var sodīt arī līgumu ar līgumslēdzēju iestādi noslēgušo izraudzīto pretendentu, piemērojot tam no līguma spēkā esamības termiņa samazināšanas atšķirīgu sankciju (naudas sodu)?

Ja uz pirmajiem diviem jautājumiem tiktu atbildēts noliedzoši, iesniedzējtiesa lūdz Eiropas Savienības Tiesai sniegt arī norādes par to, vai sankcijas (naudas soda) apmēru var noteikt, pamatojoties uz to vien, ka pušu starpā pastāv līgumattiecības, un neizvērtējot, kā un cik lielā mērā puses ir līdzdarbojušās līguma grozījumu izdarīšanā.

____________

1     OV 2014, L 94, 65. lpp.

2     OV 2007, L 335, 31. lpp.

3     OV 1989, L 395, 33. lpp.

4     OV 1992, L 76, 14. lpp.